Suosittelijat

"Petran tausta sekä sosiaalityöntekijänä että Helsingin kaupunginvaltuuston tehtävissä on tärkeässä roolissa, kun tarvitaan sekä ruohonjuuritason ymmärrystä että poliittista silmää. Heikompien tukeminen ja epäkohtien korjaaminen vaatii myötätuntoa, joka jää nykyisen politiikan käänteissä liian usein taka-alalle ja korvautuu kyynisillä leikkausvisioilla.
Petra ei ole kyynistynyt arjessa, vaan jaksaa askel askelelta jatkaa kohti oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Palveluiden karsimisen sijaan Petra haluaa kehittää ja turvata tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös IT-hankinnat ja niiden sekava nykytila ovat olleet fokuksessa koko sen ajan, kun Petra on ollut Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu. Petra ei ole kavahtanut Helsingin kaupungin jättikokoisien IT-hankkeiden setvimistä, vaan on astunut rohkeasti mukavuusalueen ulkopuolelle. Tämä ennakkoluuloton asenne on ehdottomasti tarpeen eduskunnassa."


Eero Pailinna
Lead UX Designer, FM (tietojenkäsittelytiede)
 

"Petralla on koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta vankkaa käytännön asiantuntemusta ja kokemusta niistä teemoista, jotka hänelle ovat tärkeitä ja joita hänen kannattajanaan pidän tärkeinä. Petra voi todella sanoa kohdanneensa esimerkiksi sosiaalitoimessa asioivia ihmisiä. Tämä on mielestäni merkittävä etu aikana, jolloin päätöksenteko tuntuu luisuvan kauas erityisesti niistä ihmisistä, joita päätökset koskevat. Uskon Petralla olevan näkemystä myös niiden näkökulmasta, joiden ääni voi politiikassa jäädä kuulumattomiin.

Petra on Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna lunastanut toiveeni siitä, että hän nostaisi lupaamiinsa teemoihin liittyviä asioita esille kunnallispolitiikassa ja ajaisi niitä. Petralla on hieno kyky kohdata ja kuunnella siten, että hänen kanssaan keskusteleva ihminen kokee tulleensa aidosti kuulluksi. Hän myös ottaa asiat omakseen ja varmistaa, että tekee voitavansa niiden edistämiseksi. Arvostan myös Petran erityisen hyviä keskustelu- ja puhetaitoja: hän osaa kyseenalaistaa ja viedä keskustelua rakentavaa lopputulosta kohti, vaikka osapuolet olisivat eri mieltä.

Petra on ehdokkaani, koska hän on humaani ja päämäärätietoinen. Allekirjoitan hänen näkemyksensä siitä, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen on valinta, jonka voimme tietoisesti tehdä."

Anna Nádasi
koulukuraattori
Valtiotieteiden maisteri, VTM"Ensimmäinen muistikuvani Petrasta on vuosien takaa yliopistolta, opiskelijalehden toimituskokouksesta. Petralla oli hyviä ideoita, mielipiteitä sekä kyky ja halu antaa rakentavaa palautetta muille. Hän uskalsi kyseenalaistaa ja seisoa aatteidensa takana. Hän kuunteli ja keskusteli. Hän tarttui toimeen ja teki mitä lupasi. Sittemmin Petrasta on tullut myös toveri ja ystävä ja saamani ensivaikutelma on vain kirkastunut. Petra on lämmin ja intohimoinen ihminen ja poliitikko, joka on valmis laittamaan itsensä likoon sen puolesta, että tässä maassa kaikilla ihmisillä olisi parempi elää. Hän ei pelkää ottaa asioista selvää ja toimii pelottomasti, kun on toiminnan aika. Petralle jokainen ihminen on arvokas ja hän uskaltaa seistä niidenkin joukoissa, joille ei yleensä anneta tilaa eikä ääntä. Hänelle yhdenvertaisuus ja ihmisten hyvinvointi ovat aidosti tärkeitä asioita, hän on täysillä ihmisen puolella. Siksi minä olen Petran puolella."

Riikka Kaukinen 
tiedottaja, yhdenvertaisuusasiantuntija, VTK


"Nykyisin IT on koko ajan oleellisemmassa roolissa poliitikan teossa. Monet poliitikot vierastavat uutta politiikan alaa eivät vaivaudu selvittämään itselleen IT-politiikan perusteita. Petra Malinilla on toisenlainen asenne. Olen toiminut yhteistyössä Petran kanssa monissa lautakunnissa käsiteltävissä IT-asioissa. Petra on aktiivisesti huolehtinut IT-projektien onnistumisesta ja onnistunut kyseenalaistamaan monia turhia tai päällekkäisiä kuluja. Tarvitsemme Petran kaltaisia IT-päättäjiä."

Mikko Pöri
ICT Group Manager, FM (tietojenkäsittelytiede)
Helsingin kaupungin tietotekniikkajaoston jäsen 


 ”Tutustuin Petraan Helsingin yliopistolla sosiaalityön opintojen parissa. Oli vuosi 2012 ja aloitimme opintoihin liittyen molemmat samassa sosiaalityön graduseminaarissa. Petran sivistyneisyys ja kriittisyys ajattelijana sekä sinnikkyys ja kärsivällisyys tärkeinä pitämiensä asioiden eteenpäin viemisessä tekivät minuun tuolloin suuren vaikutuksen. Petra oli jo tuolloin aktiivinen toimija Vasemmistoliitossa.
Petralla on mielestäni juuri oikea motiivi politiikan tekemiseen: vahva halu tehdä maailmasta tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi paikka ihmisille olla. Työkokemuksensa perusteella Petralla on ymmärrystä ja näkemystä erityisesti heikommassa asemassa kamppailevien ihmisten elämäntilanteista, ja hän on arvojensa puolesta myös sitoutunut työskentelemään yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden lisäämiseksi.
Tultuaan valituksi varavaltuutetuksi Helsingin kaupunginvaltuustoon, Petra on pitänyt aktiivisesti esillä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja riittävyyteen liittyviä kysymyksiä sekä erityisesti palveluja tarvitsevien ihmisten näkemyksiä. Päätöksentekijänä Petra perehtyy huolella asioihin ja muodostaa näkemyksensä harkiten ja viisaasti. Petra on avoin keskustelulle ja hän kunnioittaa myös erilaisia mielipiteitä.
Minun on helppo valita Vasemmistoliitto ja erityisesti Petra ehdokkaakseni, koska Petra on sitoutunut työskentelemään niiden asioiden puolesta, jotka itsekin koen tärkeinä: sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja riittävyyden turvaamiseen, palvelujen käyttäjien eli asiakkaiden kokemusten ja näkemysten esiin tuomiseen sekä ihmisten välisen yhdenvertaisuuden ja rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseen yhteiskunnassa. Siksi valitsen Petran.”

Piia Vaara 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
Helsinki


"Tunnen Petran rakennuslautakunnasta. Petra perehtyy asioihin kunnolla ja tekee harkittuja päätöksiä. Huomasin myös, kuinka hyvin hän kiinnittää huomiota niin kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemiseen kuin myös ICT-hankintojen järkevöittämiseen."

Patrizio Lainà
rakennuslautakunnan varajäsen 2013-2014
väitöskirjatutkija


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti