Eduskuntavaaliteemat 2019


Petraamisen paikka - parempi tulevaisuus tehdään nyt! SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PUOLELLA 

Rakennetaan julkiseen palveluntuotantoon perustuva järjestelmä, joka pitää huolta jokaisesta ja jossa on helppo löytää tarvitsemansa palvelut. Sotea ei saa rakentaa pärjääjien ehdoilla. 

Peruspalveluihin pitää panostaa niin, että erityispalveluiden tarve tulevaisuudessa vähenee. Pitää uskaltaa panostaa myös ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin. 

Pätevää sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa pitää arvostaa myös palkalla: alan palkkoja on nostettava ja työolosuhteet on saatava kuntoon. 

Palveluita käyttävillä ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa palveluihin. Vertaisilta saatavan tuen merkitys pitää huomioida palveluissa nykyistä paremmin.

Perusturvan tasoa pitää nostaa ja tukijärjestelmää yksinkertaistaa hakijan kannalta helpommaksi.

Sosiaalipalveluissa pitää määrittää lakiin maksimiasiakasmäärä työntekijää kohden. 


KASVATUKSEN, KOULUTUKSEN JA TIETEEN PUOLELLA

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen on oltava kunnossa, myös arjessa, joka päivä ja jokaiseen kellonaikaan. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienemmät ryhmäkoot on kirjattava lakiin.

Erityisen tuen palvelut saataville kaikille tarvitseville, ulottuen varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen.

Ammattikouluopetuksen laatu pitää varmistaa lailla nykyistä tiukemmin. 

Peruskoulutuksessa on varmistettava tasa-arvoiset lähtökohdat jokaiselle alueesta riippumatta.

Ilmastotietoisuus ja syrjimättömyys pitää ottaa nykyistä vahvemmin osaksi perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta varhaiskasvatuksessa on huolehdittava. 

Pätevää henkilökuntaa pitää arvostaa myös palkalla: alan palkkoja on nostettava ja työolosuhteet on saatava kuntoon. 

Tieteen perusrahoitus on turvattava: tiede ja tutkimus ovat osaamisen perusta. On pidettävä kiinni tutkimuksesta ja osaajista: se on tärkeää niin ilmastolle, kasvatukselle, kuin sosiaali- ja terveyspalveluillekin. Ulkomailla hankitun koulutuksen tai osaamisen tunnustaminen on tehtävä nykyistä helpommaksi.

On tehtävä tietoon perustuvaa politiikkaa ja päätöksenteossa on hyödynnettävä tutkimustietoa.


YMPÄRISTÖN JA ILMASTON PUOLELLA

Suomi hiili- ja turvevapaaksi vuoteen 2025 mennessä. 

Suomen on otettava käyttöön lentovero ja panostettava raideliikenteen kehittämiseen. 

Rakennusten energiatehokkuutta on parannettava, rakentamisen laatuun on panostettava ja sisäilmaongelmat ratkaistava. 

Politiikalla on helpotettava siirtymistä kohti kasviperäisempää ruokavaliota ja tuettava kotimaisia tuottajia tässä siirtymässä. 

Kaivoslainsäädäntö pitää uudistaa ja ympäristöä pysyvästi vahingoittava kaivostoiminta lopettaa.

Eläinlaki tulee uudistaa ja taata jokaiselle eläimelle hyvinvointi ja mahdollisuus lajityypilliseen käytökseen. 


KULTTUURIN PUOLELLA

Taideaineiden asemaa pitää vahvistaa peruskoulussa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee myös olla oikeus harrastaa taiteita.

Taiteilijoiden toimeentuloon on saatava uudenlaisia ratkaisuja ja turvata erityisen haastavassa tilanteessa olevien alojen toimintamahdollisuudet. 

Uusia taidemuotoja ja soveltavaa taidetta pitää tukea vakiintuneiden taidemuotojen ohella, eikä asettaa näitä vastakkain. 


TASA-ARVON PUOLELLA

Perhevapaakautta pitää pidentää 6 + 6 + 6 -mallin mukaiseksi, jotta vanhemmat voivat jakaa perhevapaat nykyistä tasaisemmin.

On laadittava laaja palkkaohjelma palkkatasa-arvon toteutumiseksi.

Translaki on uudistettava. Lainsäädännön on taattava jokaisen itsemääräämisoikeus.

Lähisuhdeväkivaltaa koskevan lainsäädännön pitää turvata sitä kokeneiden turvallisuus nykyistä paremmin. Väkivaltaa kokeneiden (ja väkivallantekijöille suunnattujen) palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti joka puolella Suomea.

Turvapaikkajärjestelmän on kohdeltava kaikkia hakijoita tasa-arvoisesti ja inhimillisesti. Perheenyhdistämistä tulee helpottaa kotoutumisen helpottamiseksi.

Asumisen hintaan pääkaupunkiseudulla pitää puuttua rakentamalla lisää kohtuuhintaista asumista, jotta kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus asuntoon.


Kommentit

Suositut tekstit