Kampanjteman

                    
Vaaliteemat eri kieliksi: paina lippuja!


Jämlikare uppfostran och utbildning
Alla barn skall ha rätt till högtstående förskolepedagogik i små grupper. Den subjektiva rätten till dagvård och de nuvarande gruppstorlekarna ska bevaras. Personalen på daghem ska inte längre cirkulera från en grupp till en annan utan ett tillräckligt antal ersättare ska anställas fast. Fri förskolepedagogik på 20 timmar ska erbjudas till alla barn. Stadsområdesspecifik differentiering av daghem och skolor ska bli minde allvarlig. Stadens fastigheter ska repareras. Problem med inomhusklimat ska lösas. Barnets särskilda behov tas till hänsyn i dagvården och i skolorna. Gruppstorlekar i skolor ska bli mindre. Alla ungdomar ska erbjudas en fortsatt utbildning efter grundskolan. Vi ska skapa jämställda möjligheter för att alla som vill kan fortsätta till högutbildning.

Goda social- och hälsovårdstjänster
Tillgången till socialtjänster och hälsovård ska ske tillräckligt snabbt och servicen ska vara av god kvalitet. Regeringens social- och hälsovårdsreform hotar att skjuta tjänsterna isär ännu mer. Det bör hända en förändring på det här och i kommunerna ska man jobba för att en positiv ändring ska ske. Man måste satsa på arbetstrivsel bland arbetstagare och belöning bör vara rättvis. Tjänstebrukarnas samt arbetsdagarnas delaktighet ska förstärkas och de bör också få bättre möjligheter att påverka. Socialtjänsternas ställning i staden samt i social- och hälsovårdsreformen skall förstärkas.

Alla ska ha bostad och boendekostander ska bli mindre
Hyresbostäder med skäliga hyror ska byggas i högre grad och staden bör föra åtgärder som fördröjer hyreshöjningar i hela staden. I fortsättningen bör staden kunna erbjuda bostäder till alla och vid behov stödboende. Problem med inomhusklimat ska förebyggas. Man ska minska kvadrater i nya bildningar genom att ta bort kvadrater från bastur och parkeringsplatser.

Miljöskydd och mänsliga rättigheter i vardagen
Miljöskyddet och de mänskliga rättigheterna bör beaktas i all verksamhet som staden har. Staden måste aktivt ta ställning mot rasism och diskriminering och ta hänsyn till personalens varierande bakgrund. Staden ska nedlägga stenkolsbruk snabbare än planerat och stöda införande av förnyelsebar energi. Vi behöver stoppa klimatförändringen! Stadens matserviser ska föredra vegetarisk mat mer än för tillfället. Matspill bör förebyggas och utnyttjas. Låt oss stöda gång, cykling och kollektivtrafik!

Roligare Helsingfors
Mera möjligheter ska skapas för de som gör stadskultur. Mer gatukonst och stadsområdesspecifika festivaler! Kulturserviser ska tas in i social- och hälsovårdsserviser. Samtidigt bör konstens speciella värde erkännas och dessutom ska man mångsidigt satsa på konsten, inte bara vid serviser. De som verkställer nya konstformer ska stödas och de ska bli betalde för deras arbete.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti