Talousarvioaloitteet lapsiperheiden tilapäismajoituksesta ja sosiaalialan kehittämisestä

Tämän päivän valtuustossa oli viimeinen mahdollisuus jättää talousarvioaloitteita eli aloitteita, joilla on kustannusvaikutuksia vuoden 2014 budjettiin. Jätin kaksi aloitetta:


TALOUSARVIOALOITE ASUNNOTTOMIEN LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPUNGIN OMANA TOIMINTANA

Asunnottomien lapsiperheiden määrä Helsingissä on kasvanut viime vuosina. Lastensuojelulaki edellyttää, että kaupunki järjestää asunnottomille lapsiperheille tilapäismajoituksen. Vuoden 2011 tilaston mukaan Helsingin kaupungin sosiaalitoimi järjesti tilapäismajoituksen lähes kolmellesadalle lapsiperheelle. Helsingin kaupungilla on kuitenkin tarjota omaa tilapäismajoitusta vain kahdeksalle lapsiperheelle. Omassa tilapäismajoituksessa Loviisankadun perheasunnoilla perheiden tukena toimii sosiaaliohjaaja, joka muun muassa auttaa perheitä asunnon haussa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Muut perheet majoitetaan huoneistohotelleihin, matkustajakoteihin ja hotelleihin. Yksityisessä tilapäismajoituksessa asuvat perheet voivat joutua vaihtamaan majoituspaikkaa useasti. Majoituksen laatu vaihtelee eikä laadun valvominen ole helppoa. Perheille ei ole myöskään saatavilla samanlaista tukea kuin kaupungin omassa tilapäismajoituksessa asuville.

Kaupungin maksaman yksityisen tilapäismajoituksen kustannukset ovat koko ajan huomattavasti kasvaneet. On tärkeää pureutua lapsiperheiden asunnottomuuden syihin, pyrkiä estämään asunnottomuutta ja laajentaa toimintamalleja, joiden avulla asunnottomille lapsiperheille löydettäisiin pysyvä asumisratkaisu. Ottaen huomioon asunnottomien lapsiperheiden kasvavan tilapäismajoituksen tarpeen ja kaupungin oman lapsiperheiden tilapäismajoituksen vähäisyyden, me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki järjestää lapsiperheiden tilapäismajoituksen kaupungin omana toimintana ja perustaa sitä varten useampia perheasuntoyksikköjä varaten vuoden 2014 budjettiin tarvittavat määrärahat.


TALOUSARVIOALOITE SOSIAALIALAN TYÖN KEHITTÄMISRESURSSIEN LISÄÄMISESTÄ JA PALVELUN KÄYTTÄJIEN KEHITTÄJÄRYHMISTÄ

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat vaativia ammatteja, joissa yhdistyvät tuen ja kontrollin elementit. On tärkeää, että Helsingin kaupungin palveluksessa olevat sosiaalialan työntekijät ovat osaavia ja ammattitaitoisia ja työtä kehitetään edelleen palvelun käyttäjien tarpeita paremmin vastaavaksi. Sosiaalialan työtä kehittämällä voidaan tuottaa laadukkaampia ja vaikuttavia palveluita sekä luoda uusia toimintatapoja ja ammattikäytäntöjä, jotka auttavat ongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Oman työn kehittyminen myös lisää työntekijöiden työssä jaksamista ja tekee kaupungista vetovoimaisemman rekrytoijan tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa osaajista.

Sosiaalialan työn kehittämiseen suunnatut resurssit vähenivät sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistyessä. Muun muassa lastensuojelun kehittämiseen keskittyneiden erityissosiaalityöntekijöiden virkoja lakkautettiin. Helsingin kaupungin rooli sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tutkimus- ja kehittämisyksikön Heikki Waris-instituutin ja pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnassa on selvityksessä.

Sosiaalityön palvelun käyttäjät ovat usein yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa ja heidän osallisuuttaan palveluiden kehittämisessä on lisättävä. Palvelun käyttäjillä on arvokasta tietoa palveluista ja yhdessä tekeminen tuottaa sosiaalityöhön uutta toimintakulttuuria. Osallisuus kehittämisessä myös tukee kuntalaisten aktiivista osallisuutta ja kansalaisuutta Helsingissä on kokeiltu onnistuneesti palveluiden kehittämistä yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa, muun muassa Sosiaalisen raportoinnin hankkeessa sekä Lastensuojelun nuoret kehittäjät –ryhmässä, joka sai viime vuonna oikeusministeriön demokratiapalkinnon. Kehittämiseen osallistuneet palvelun käyttäjät ovat toivoneet, että kehittäjäryhmien ja asiakasraatien toiminta laajenisi ja se saataisiin kaikkien palvelun käyttäjien ulottuville.

Sosiaalialan työn kehittämiseen suunnattujen resurssien lisääminen on tarpeen, jotta sosiaalialan työn kehittäminen voidaan turvata ja palvelun käyttäjien osallisuutta kehittämisessä voidaan lisätä. Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki lisää kehittäjäsosiaalityöntekijöiden vakansseja ja tarjoaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden osallistua oman työnsä kehittämiseen sekä laajentaa kehittäjäryhmien ja asiakasraatien toiminta Helsingissä koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja, varaten vuoden 2014 budjettiin tätä varten tarvittavat määrärahat.Suositut tekstit